Gyakran ismételt kérdések

#1. Ki és mikor abszolválhat?

Az abszolutórium megszerzésének feltételei

 1. a szakos tanegységek, kreditek megszerzése (beleértve az összefüggő szakmai gyakorlatok kreditszámát is);
 2. értelmiségi modulok, egyéb, szabadon választható tárgyak kreditjeinek megszerzése;
 3. a testnevelési tantárgy teljesítése (BA képzésben 2 féléven keresztül, MA képzésben 1 féléven keresztül kötelező a testnevelési foglalkozáson való részvétel) – kivéve levelező tagozatos hallgatók;
 4. a tűz- és munkavédelem kurzus teljesítése – kivéve levelező tagozatos hallgatók.

A teljesítéseknek a Neptunban szerepelniük kell!

Az abszolutórium kiállításához a hallgató által letöltött és a szak által igazolt abszolutórium-igénylő nyomtatványt kell leadni a Tanulmányi Osztályon. A szak igazolja le a TO felé azt, hogy a hallgató a szakos előírt követelményeket teljesítette, a TO pedig ellenőrzi, hogy az egyéb követelményeknek is eleget tett-e, illetve megszerezte-e az oklevélhez előírt kreditszámot.

A kérelem leadásának határideje

 1. ha ugyanabban a félévben abszolvál és záróvizsgázik: a záróvizsga napját megelőző 7. nap,
 2. ha a félévben csak abszolvál, de nem záróvizsgázik: a félév vége, az utolsó vizsgát követően.

Az abszolutórium kiállításával nem kell újabb félévre regisztrálni, mert megszűnik a hallgatói jogviszonya.

A hallgatói jogviszony megszűnése után két éven belül bármelyik záróvizsga időszakban tehet záróvizsgát. Az abszolutórium kiállítását követő két éven túl a kar által meghatározott feltételek szerint tehető záróvizsga. A hallgatói jogviszony megszűnését követő öt év elteltével nem tehető záróvizsga.

 

#2. Milyen nyelvvizsga szükséges a diplomához?

Alapképzés

Idegen nyelvi követelmény:

Közösségszervezés

Pedagógia

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

Mesterképzés

Idegen nyelvi követelmény:

Andragógia

Kulturális mediáció

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Neveléstudomány

 

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Nyelvvizsgával egyenértékű dokumentumok:

Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet szerint:

 1. Az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi közoktatási in­téz­ményben szerzett érettségi bizonyítvány, illetve államilag elismert, külföldi felsőoktatási intézményben szer­zett oklevél, az oktatás nyelve szempontjából, államilag elismert általános, egynyelvű komplex típusú felsőfokú nyelv­vizs­gának felel meg. A külföldi oklevél az elismert vagy honosított szakképzettség alapján, illetve az a külföldi bizonyítvány, amely olyan szakképzettséget tanúsít, amely Magyarországon megszerezhető, érettségi vizsgához kötött szakképesítésként ismertek el, államilag elismert szaknyelvi, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.
 2. magyar nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az adott külföldi állam hivatalos nyelve szerinti államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú középfokú nyelvvizsgának felel meg. A külföldi középfokú oktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén bármely közismereti tantárgyból legalább két tanévig folytatott és eredményesen befejezett tanulmányok teljesítése az adott külföldi állam hivatalos nyelve szempontjából államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.
 3. A magyarországi vagy külföldi felsőoktatási intézményben élő, vagy holt idegen nyelv szakon szerzett bölcsész, valamint élő vagy holt idegen nyelv és irodalom szakos tanári, nyelvtanári, idegennyelv-szakos mesterfokozattal rendelkező tanári, továbbá tanító szakon idegen nyelv műveltségterületen szerzett tanítói oklevél, kizárólag a tanult idegen nyelv szempontjából felel meg államilag elismert, általános,
  1. Magyarországon szerzett oklevél esetén általános, kétnyelvű,
  2. külföldön szerzett oklevél esetén általános, egynyelvű,

komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának.

 1. Az idegennyelv-alapszakos bölcsész idegen nyelv szakképzettséget igazoló oklevél, a szakkép­zett­ségben jelölt nyelv szempontjából felel meg államilag elismert,
  1. Magyarországon szerzett oklevél esetén általános, kétnyelvű,
  2. külföldön szerzett oklevél esetén általános, egynyelvű,

komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának.

 1. Az alapszakos bölcsész idegen nyelv szakirányt jelölő oklevél, a szakirányban tanult nyelv szempontjából, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott nyelvi kimeneti szintnek megfelelő szintű,
  1. Magyarországon szerzett oklevél esetén általános, kétnyelvű,
  2. külföldön szerzett oklevél esetén általános, egynyelvű,

komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű.

(A jogszabály alapján tehát az anglisztika, germanisztika, romanisztika/újlatin nyelvek és kultúrák (4. pont) alapszakos oklevél felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsgával egyenértékű, az ókori nyelvek és kultúrák, valamint szlavisztika (5. pont) alapszakos oklevél pedig középfokú (B2) komplex nyelvvizsgával egyenértékű.)

 1. A külföldön vagy Magyarországon szerzett nemzetközi érettségi bizonyítvány az oktatás nyelvén, államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet szerint:

A vizsgázó érettségi bizonyítványa, tanúsítványa, ha idegen nyelvből, illetve a nyelvoktató kisebbségi oktatásban nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon,

a) ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú,

b) 40–59% elérése esetén alap­fokú (B1) komplex típusú,

államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

 

#3. Hogyan vehető fel és adható le alapszakos képzésben az 50 kredites modul (specializáció, minor)?

 1. Levelező tagozaton a szakok egy adott 50 kredites modult biztosítanak specializáció formájában (másik szak által biztosított 50 kredites tanári modult a kar levelező tagozaton nem nyújt), ezt kell a hallgatóknak teljesíteniük.
 2. Nappali tagozaton a minor szakok / specializációk felvételére leghamarabb az 1. évfolyam tavaszi félévében nyílik lehetőség (a jelentkezési határidő április 15.). A nyomtatványok neve: Jelentkezési lap specializáció/minor szak felvételére és Összesítő adatlap az 50 kredites képzési formák felvételére. (Mindkét nyomtatványt ki kell tölteni, a jelentkezési lapokat az adott tanszékre/intézetbe, az összesítő adatlapot pedig a Tanulmányi Osztályra az évfolyamfelelősnek kell leadni!)
  A BA-képzést  csak úgy lehet lezárni, ha a hallgató (legalább) egy 50 kredites modult elejétől a végéig teljesít, arra tehát nincs mód, hogy ezt az 50 kreditet különféle modulokból szedegesse össze.
  Ha valaki két 50 kredites modult párhuzamosan végez, az egyikért fizetnie kell. Az összeg az alapszak 180 kreditjéhez tartozó költségtérítéssel arányos (az aktuális költségtérítés összege a honlapon).
  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kari Tanács 2008. május 8-án hozott döntése értelmében költségtérítés ellenében felvenni kívánt 50 kredites modul esetén is meg kell felelni a kar/intézetek/tanszékek által előírt felvételi követelményeknek. A képzést leadni a félév első két hete után csak az első félév költségtérítésének befizetése után lehet (ok: a kari költségvetés számol a befizetendő költségtérítéssel, mint bevételi forrással).

  A minor szakot / specializációt megváltoztatni csak a következő jelentkezés idején lehet (a szisztéma a felvételi rendszerhez hasonló), így tehát bármiféle változás (elhagyás) legalább egy évvel kitolja a tanulmányok végének idejét.
  Pótlólagos felvételre csak azok a hallgatók jogosultak, akik másik intézményből kérték átvételüket, és II. vagy III. évfolyamon folytathatják tanulmányaikat.
  Emiatt nyomatékosan kérjük az elsőéves hallgatókat, tavasszal nagyon alaposan gondolják végig, milyen minort, specializációt vagy szakirányt kívánnak felvenni!
  Fontos! Amennyiben azért választott nyelvi minort, mert az adott nyelvhez kapcsolódó diszciplináris mesterszakon szeretné folytatni tanulmányait az alapszak befejezése után, vegye figyelembe azt, hogy az alábbi mesterszakok is megkövetelik a nyelvi minor 50 kreditjének elvégzése mellett az adott nyelvből tett

  1. felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát:
   1. – amerikanisztika,
   2. – anglisztika,
   3. – német nyelv, irodalom és kultúra mesterszakok esetén,
  2. középfokú (B2), komplex típusú (a szakiránynak megfelelő nyelvből) államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát:
   1. – szlavisztika mesterszak esetén.

 

#4. Mit és hol kell intézni?

Tanulmányi Osztály intézi a hallgatói jogviszony keletkezésével, létével, megszűnésével kapcsolatos teendőket, a kar  képzéseihez kapcsolódó tennivalókat.
Ezek a teljesség igénye nélkül:

 • felvételi
 • beiratkozás (papír alapú, személyes, tanulmányok kezdetekor)
 • kérelmek fogadása, intézése, pl.:
  • halasztás (passzív félév) igénybevételéről
  • a költségtérítés csökkentéséről/mentességéről szóló kérelem
  • részletfizetési kérelem
  • utólagos kurzusfelvételi / kurzustörlési kérelem
  • utólagos regisztrációs kérelem
  • kreditelismertetési kérelmek
  • egyéni tanrend és/vagy vizsgarend iránti kérelem
  • jogviszony megszüntetése iránti kérelem
  • abszolutórium kiállítására irányuló kérelem
 • BA képzésen belüli 50 kredites modulok választási eljárásának lebonyolítása
 • leckekönyvek kezelése (2011 előtt tanulmányokat megkezdett hallgatók esetében)
 • záróvizsgával, diplomaosztóval kapcsolatos teendők
 • átvétel más intézményből, tagozatváltás, szakváltás
 • átsorolás (finanszírozási forma váltás)
 • Neptunban nem szereplő, de a törzskönyvben nyilvántartott adatok igazolása
 • tanulmányi követelményekkel kapcsolatos kérdésekben információ nyújtás, stb.

Hallgatói Adminisztrációs Központ intézi a kartól, képzéstől független, minden hallgatóra egyformán vonatkozható ügyeket.
Ezek a teljesesség igénye nélkül:

 • diákhitel ügyintézés
 • diákigazolvány ügyintézés, matrica osztás
 • költségtérítési/önköltségi díjak kiírása
 • ösztöndíj utalások
 • kérelemre számla kiállítás
 • igazolások kiadása
  • adóigazolás, ösztöndíj igazolás
  • jogviszony igazolás
  • Neptunban szereplő tanulmányi adatok igazolása
 • dokumentumok nyomtatása
  • oklevél
  • oklevélmelléklet
  • E-leckekönyv
 • személyes adatok változásának kezelése (amit a hallgató nem tud a Neptunban beállítani)

szak (oktatásszervező, oktató) látja el az adott szakkal kapcsolatos tennivalókat.
Ezek a teljesesség igénye nélkül:

 • kurzushirdetést, kurzus létszám bővítés
 • szakos kérdésekben a hallgatói tájékoztatás
 • órarend összeállítás, terembeosztás
 • jegybeírás
 • igazolások kiállítása
  • végzős hallgatóknál a szakos követelmények teljesítéséről
  • levelező hallgatók esetén a konzultáción, vizsgán való megjelenésről

 

#5. Hogyan kell szakdolgozatot feltölteni a DEÁ-ba?

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának 2012. november 8-i módosítása előírja az elkészült diplomamunka elektronikus pdf formátumának kötelező feltöltését a Debreceni Egyetem Elektronikus archívumának (DEA) alábbi címére: http://dea.lib.unideb.hu/dea/handle/2437/85081.
A diplomamunka benyújtásának és feltöltésének kari határideje megegyezik (őszi félév esetén november 30., tavaszi félév esetén március 31.). Az intézetek, tanszékek a  záróvizsga kitűzött időpontjától függően ettől eltérően is rendelkezhetnek (max. két heti haladékot adhatnak), ez esetben az általuk megadott határidőt kell betartani.
„A hallgató köteles arról nyilatkozni, hogy az elektronikus és papíralapú forma mindenben megegyezik. Ugyancsak köteles a hallgató a kar által meghatározott formában és módon nyilatkozni arról, hogy a diplomamunka az ő önálló munkája és betartotta a szerzői jogra vonatkozó előírásokat.” (TVSZ 24. § (8) bekezdés)
Tudnivalók a feltöltés kapcsán:

 1. A feltöltést a http://www.lib.unideb.hu – Információforrások – DEA – Saját DEA (http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/mydspace) menüpont alatt végezheti el.
  Bejelentkezési módként az „Adja meg a hálózati azonosítóját és jelszavát” sorra kattintva a Neptun azonosítójával és jelszavával lépjen be!
  Probléma esetén a dspace-help@lib.unideb.hu email címen elérhető könyvtári kollégák nyújtanak segítséget.
 2. A kari honlapról letöltött plágium nyilatkozatot kötelező feltölteni a dokumentummal együtt. Ennek két lehetséges módja van:
  1. A nyilatkozat a diplomamunka része, a diplomamunka címlapja után a második oldalon következik. Ebben az esetben a nyilatkozaton az adatokat ki kell töltenie, de nem kell kézírással aláírnia. Ha a hallgató ezt a módozatot választja, nem kell pipának lennie a feltöltésnél a „Describe” oldalon az „Egynél több fájlból áll a dokumentum.” jelölő négyzetébe, hiszen csak egy dokumentumot tölt fel.
  2. Ha a hallgató két külön dokumentumként tölti fel a nyilatkozatot és a diplomamunkát, akkor a nyilatkozatot le kell tölteni a kari honlapról, kitölteni, kézírással aláírni és beszkenneli. A feltöltésnél a „Describe” oldalon bepipálva kell lennie az „Egynél több fájlból áll a dokumentum.” jelölő négyzetnek.
   A nyilatkozat nélkül a feltöltött diplomamunka nem fogadható el, azt az ellenőrző kolléga visszautasítania, a hallgatónak pedig pótolnia kell a hiányzó dokumentumot!
 3. Mivel a DEA-ba csak a legalább elégséges érdemjegyet kapott diplomamunkákat lehet beengedni, a hallgató által elvégzett feltöltés még nem jelenti a dolgozat DEA gyűjteménybe való bekerülését. Minden tanszéken, intézetben van egy kijelölt kolléga (általában az oktatásszervező, intézeti titkár vagy könyvtáros), akinek feladata a diplomamunka adatainak, a nyilatkozat meglétének stb. ellenőrzése és az érdemjegy megszerzését követően a hibátlanul feltöltött diplomamunka beengedése az adott gyűjteménybe.
  Hibák, amikor biztosan visszautasítják a feltöltést:
  1. A hallgató nem a szakjának megfelelő szervezeti egység „Hallgatói dolgozatok” gyűjteményébe töltötte fel a diplomamunkáját.
  2. Hiányzik a plágium nyilatkozat.
  3. Nem titkosított dokumentumot töltött fel (csak olyan dolgozat fogadható el, amelyik nem másolható, nem szerkeszthető és nem nyomtatható – a titkosításhoz a http://www.lib.unideb.hu/hu/pdf_titkositas címen  kap segítséget.

Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatók – pl. a citromail.hu – az egyetemi leveleket levélszemétként kezeli, és nem juttatják el a címzetthez. Ebben az esetben az intézet / tanszék munkatársa állít ki igazolást a DEA-ba történt feltöltésről, és ezt az igazolást kell a hallgatónak leadnia a Tanulmányi Osztályon az évfolyamfelelősénél.
Az igazolás leadása a TO-n a záróvizsga feltétele, és az igazolás része a záróvizsga jegyzőkönyvnek!

Amikor a kolléga beengedi a hallgató diplomamunkáját a DEA gyűjteménybe, arról az érintett automatikus e-mail üzenetet kap. Ezt a levelet ki kell nyomtatni, és – miután azt az illető kolléga vagy az aláírásra jogosult aláírásával és  a szervezeti egység pecsétjével ellátta – leadnia a Tanulmányi Osztályon az évfolyamfelelősnél.

A feltöltés menetéről szóló tájékoztatók anyagokat, a diplomamunka pdf fájllá alakításának útmutatóját megtalálja a http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/handle/2437/85081 címen.

A hallgató a feltöltéssel kapcsolatos problémákat a dspace-help@lib.unideb.hu email címen jelezheti.

 

#6. Ki és mikor záróvizsgázhat?

Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki

 1. az abszolutóriumot megszerezte, azaz befejezte felsőoktatási szakképzésben, alapszakon, mesterszakon, vagy szakirányú továbbképzésben folytatott tanulmányait és
 2. elkészített szakdolgozatát a DEA-ba feltöltötte,
 3. nincs könyvtári tartozása,
 4. nincs a Debreceni Egyetem bármely karával szemben fennálló fizetési hátraléka.
 5. osztatlan tanárképzés esetében további követelmény:
  1. szakmai zárószigorlat(ok) letétele (szakonként egy szigorlat)
  2. összefüggő egyéni tanítási gyakorlat teljesítése
  3. portfólió benyújtása és feltöltése a Tanárképzési Központ által meghatározott tárhelyre, továbbá annak sikeres megvédése.

A TVSZ 2012. november 9-étől hatályos rendelkezése szerint a tanulmányait 2007. szeptembertől megkezdő hallgató nem bocsátható záróvizsgára, ha az egyetemmel (tehát nemcsak a BTK-val, hanem a Debreceni Egyetem bármely karával) szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget, illetve ha az egyetem leltári tárgyait (kölcsönzött könyvek) nem adta le. Könyvtári igazoláshoz nyomtatványt a hallgató a Tanulmányi Osztály munkatársaitól kaphat, azt kell leigazoltatnia az Egyetemi Könyvtárban, illetve ha van, a szakos könyvtárban, és a záróvizsgát megelőző munkanapig a kar tanulmányi osztályán leadni.
A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, vagy a hallgatói jogviszony megszűnése után bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető.
Kivételt képez:

 1. a tanulmányait 2012/2013. tanévben vagy azt követően megkezdett/megkezdő hallgató, aki a hallgatói jogviszony megszűnése után két éven belül tehet záróvizsgát. Az abszolutórium kiállítását követő két éven túl a karok által meghatározott feltételek szerint tehető záróvizsga. Az ötödik év letelte után már nem tehető záróvizsga.
 2. a tanulmányait – az 1993. évi felsőoktatási törvény alapján – nappali tagozaton legkésőbb a 2005/2006. tanévben, levelező tagozaton legkésőbb a 2007/2008. tanévben főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben megkezdett hallgató, aki utoljára 2018. szeptember 1-ig, azaz a 2017/18/2. félév nyári záróvizsga időszakában tehetett záróvizsgát. Ezt követően nem tehető záróvizsga.

 

#7. Passziválás

A hallgató félévhalasztást, passzív félévet vehet igénybe, ha a félév első két hetében kérelmezi tanulmányainak halasztását és hallgatói státuszát passzívra állítja a Neptun rendszerben. A harmadik héten ugyanezt késedelmi díj ellenében teheti meg.
Ha a hallgató az első két hétben aktív státuszt állított be a Neptunban, és az adott félév harmadik hetének végéig nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt foglalkozáson, és nem tesz eleget egyetlen tanterv tanulmányi követelményeinek sem. (Önköltséges képzés esetén a költségtérítés összege azzal az indokkal, hogy a hallgató „nem csinált semmit” az aktív félévben, nem igényelhető vissza!)
Ha a hallgató a soron következő időszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel.
A passzív félévek száma nem haladhatja meg a képzési idő felét (páratlan féléves idejű képzéseknél felfelé kerekítve), azaz

 • BA képzésben 3 (kivétel a szociális munka alapszak: 4 félév),
 • diszciplináris MA  képzésben 2 félévet

vehetnek igénybe a hallgatók.
De a halasztás (jogviszony szünetelés) időtartama összefüggően nem haladhatja meg a két félévet!
A kérvény beadásának határideje: őszi és tavaszi félév esetén is a félév 3. (beleértve a regisztrációs hetet) hetének vége. A nyomtatvány letölthető a kari honlapról. A nyomtatvány neve: Halasztási kérelem.

#8. Ki kölcsönözhet az intézeti könyvtárból?

Intézeti könyvtárunk korlátozottan nyilvános, tudományos szakkönyvtár. Kölcsönözni csak egyetemünk oktatóinak, dolgozóinak és hallgatóinak lehet, beiratkozás után. A helybenolvasás mindenki számára biztosított.

#9. Hogyan lehet beiratkozni az intézeti könyvtárba? Van-e beiratkozási díj?

Az intézeti könyvtárba egy beiratkozási lap kitöltésével lehet beiratkozni, az első kölcsönzés alkalmával. Beiratkozási díj nincs. A helybeolvasáshoz nincs szükség beiratkozásra.

#10. Minden dokumentum kölcsönözhető az intézeti könyvtárból?

Nem. Azok a dokumentumok, amik csak 1 példányban találhatók meg a könyvtárban és kurrens (gyakran keresett) kiadványok, csak fénymásoltatni vihetők el a könyvtárból.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 09. 09:24