Kulturális mediáció MA

Információ a mesterszakos felvételiről

A Nevelés- és Művelődéstudományok Intézete négy mesterszak gondozója: andragógia MA, kulturális mediáció MA, neveléstudományi MA és pedagógiatanár MA.

A tanszékünkhöz köthető andragógia MA és kulturális mediáció MA szakok felvételi vizsgája:

Kulturális mediáció MA

 • Indított szakirányok: a szaknak nincsenek szakirányai
 • Képzési ciklus: mester
 • Képzési forma (tagozat): nappali (államilag finanszírozott vagy költségtérítéses), levelező (költségtérítéses)
 • Képzési idő: 4 félév
 • Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 120

A szakra való bejutás feltételei:

 1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia és közösségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló az 1993. LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, az ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai szintű szakok (népművelés, közművelődési szakember), a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások; a társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros, a kulturális antropológia alapképzési szak, valamint a pedagógusi képzési terület alapképzési szakjai.
 2. A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a bölcsészettudomány és társadalomtudomány képzési területek szakjai.

A meghatározott kreditek:

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek száma összesen 30 kredit az alábbi területekről:

 • bölcsészettudományi diszciplínákhoz tartozó alapismeretek: pedagógiai, pszichológiai, filozófiai, etikai ismeretek;
 • kommunikációtudományi ismeretkör, kommunikációfejlesztés;
 • társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, antropológia, politológia;
 • gazdasági és jogi ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján ezekből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Az alapszak célja és elhelyezkedési lehetőségei: A képzés célja kulturális mediátorok képzése, akik megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. Alkalmasak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben és multikulturális közegben is a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek fejlesztésére, eltérő kultúrák közötti közvetítésre, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. A végzett hallgatók közművelődési intézmények szakmai munkatársai, vezetői lehetnek, de más hazai és nemzetközi kulturális színtereken is elhelyezkedhetnek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Főbb tantárgyi modulok és tantárgyak:

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül a szakdolgozaton túl összesen 100 kredit az alábbiak szerint:

 • kulturális fogalmi, intézményi és tevékenységi rendszere 16-25 kredit;
 • kultúraközvetítés 10-15 kredit;
 • kulturális menedzsment 22-30 kredit;
 • kulturális mediáció módszertana 16-25 kredit;
 • minőségmenedzsment 8-12 kredit;
 • kultúrakutatás 8-13 kredit.

A szak továbblépési lehetőségei: neveléstudományi Ph.D. (doktori) képzés.

 

Kulturális mediáció MA záróvizsga tételsor

Legutóbbi frissítés: 2023. 12. 05. 10:35