Specializáció-, szakirányválasztás

Pedagógia BA és a minor

Kinek ajánljuk a Nevelési asszisztens specializációt?

Az 50 kredites specializáció olyan készségekre koncentrál, melyek az iskolarendszeren belül és kívül egyaránt egyre kelendőbbek napjainkban, vagyis közalkalmazottként és vállalkozásban egyaránt értékesíthető tudást nyújt. Ha szívesen dolgoznál gyermekek között, hozzájárulva a tanulók sikeres iskolai előmeneteléhez valamint a pedagógusi munka eredményesebbé tételéhez, akkor ez a képzés Neked való! Nevelési asszisztensként feladataid közé fog tartozni a gyermekekkel való egyéni és csoportos foglalkozás, a tanórán kívüli tevékenységek és szabadidős programok megszervezése, a tanulói rizikócsoportoknak való szakszerű segítségnyújtás, a nevelési partnerekkel való szoros együttműködés és az adminisztratív feladatokban való közreműködés. A végzettséggel ellátandó feladatok köre változatos, mozgalmas és piacképes hivatást kínál számodra. A nemzetközi és hazai pályakövetési adatok rámutatnak a nevelési szakemberek iránti megnövekedett keresletre, így a diplomaszerzést követően sikeresen helyezkedhetsz el nevelési-oktatási intézményekben, pedagógiai-oktatási szolgáltató cégeknél és civil szervezeteknél. 

Fontosabb tantárgyak:

Nevelői kompetencia és fejlesztése

A nevelői munka jogi keretei

Múzeumpedagógia

Drámapedagógia

Média-és filmelmélet

Általános menedzsment

Tanulási, alkalmazkodási zavarok

Kisebbségek az oktatásban

Mentálhigiénés tréning

Szakfelelős oktató: Prof. Dr. Pusztai Gabriella <pusztai.gabriella@arts.unideb.hu>

 

Kinek ajánljuk az Oktatásszervező specializációt?

Mikor válaszd az Oktatásszervező specializációt? Ha szívesen lennél általános, középiskolák, de akár különböző oktatással foglalkozó egyéb szervezetek vagy akár nagy cégek, vállalatok oktatásszervezője! Ha szeretnéd megismerni és átélni, hogy hogyan alakul egy csoport csapattá, ha szeretnéd, hogy a gyakorlatban dolgozó szakemberek bevonásával képezzenek, s minden lehetséges elhelyezkedési lehetőségedről tájékoztassanak, válaszd ezt a specializációt. Ha egy szívesen lennél egy intézmény mozgatórugója, válaszd az Oktatásszervező specializációt.

Fontosabb tantárgyak:

Az oktatás irányítása és jogi környezete

Az oktatás tervezése és szervezése

Vállalkozások az oktatásban

Eredményességmérés az oktatásban

Bevezetés a tanulmányi rendszerek és oktatási statisztikák kezelésébe

Oktatásmarketing

Az emberi erőforrás fejlesztés gyakorlata

Projektmenedzsment és pályázatírás

E-learning

Szakfelelős oktató: Prof. Dr. Pusztai Gabriella <pusztai.gabriella@arts.unideb.hu>

Kinek ajánljuk a Pedagógia minor modult?

Az 50 kredites minor képzés olyan készségekre koncentrál, melyek az iskolarendszeren belül és kívül egyaránt egyre kelendőbbek napjainkban, vagyis közalkalmazottként és vállalkozásban egyaránt értékesíthető tudást nyújt. Ha szeretnél belesni a kulisszák mögé és megtudni, hogyan lehet oktatási intézményt alapítani hazánkban és más országokban, milyen munka folyik az oktatást irányító minisztériumokban, mi történik az iskolaigazgatók irodáiban, akkor Neked való ez a képzés! Beavatunk abba, kik készítik az érettségi teszteket és hogyan lehet anyagi forrásokat szerezni az iskolák, oktatással foglalkozó civil szervezetek működéséhez. Ha tudni szeretnéd, mi minden van a sikeres tanulmányi teljesítmények hátterében, akkor itt a helyed.  Ha szeretnél jól felkészülni, hogyan segíthetsz a diákjaidnak a tehetségük kibontakoztatásában, a nehézségeik leküzdésében, személyiségük megismerésében, ebben a képzésben megtanulhatod!

Fontosabb tantárgyak:

Reform- és alternatív pedagógiák

Pedagógiai gondolkodók

A különleges bánásmód pedagógiája

A korai fejlesztés intézményei, programjai

A szabadidő pedagógiai terepei

Európai tanulmányok-Euroharmonizáció

Oktatási rendszer és társadalom

XX. századi reformok és hagyományok

Kutatásmódszertan

Szakfelelős oktató: Prof. Dr. Pusztai Gabriella <pusztai.gabriella@arts.unideb.hu>

 

Neveléstudományi MA

Kinek ajánljuk a Segítő-fejlesztő specializációt?

A hátrányos helyzetű tanulók aránya az ország északkeleti megyéiben messze az országos átlagot meghaladó. Az Országos Kompetenciamérés adatai szerint az északkelti megyékben kiemelkedő az iskolai magatartási problémákkal küzdő intézményi környezetek aránya is. Egyértelmű, hogy a Debreceni Egyetem vonzáskörzetében hatványozottan jelennek meg ezek az iskolai problémák, a pedagógusoknak fontos küldetése az ilyen helyzetek kezelése. A köznevelési törvényben jelenik meg a „kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló” fogalma is, melyben két tanulói kört határoz meg a jogalkotó: egyrészről a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók, másrészről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók csoportját. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók csoportjába tartoznak a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók (SNI); a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók (BTM), valamint a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók. Az SNI vagy BTM-kategóriák nem orvosi, pszichológus szakmai diagnosztikai kategóriákat jelentenek, hanem ellátási kategóriákat takarnak. A szakértői vizsgálatot a pedagógiai szakszolgálatok végzik el, azonban általános probléma a segítő-fejlesztő szakemberek kapacitáshiánya. Ugyanis a fejlődéshez nem elég, hogy a gyógypedagógusok heti egy, maximum két órában foglalkoznak a tanulókkal, napi szintű fejlesztő foglalkozásokra, gyakorlásra, a szülők betanítására lenne szükség, amit a hátrányos helyzetű régiókban a tanulók csak az iskolában kaphatnak meg, nincs lehetőségük magánórákban elérni. E komplex probléma-együttes megoldásában a segítő-fejlesztő szakembereké a főszerep.

Kinek ajánljuk az Oktatáskutatás specializációt?

Az utóbbi évtizedekben az oktatásügy folyamatainak összefüggésrendszere kitágult, komplexitása megsokszorozódott, így a neveléstudományi kutatások hatóköre túllépett a közoktatásban zajló osztálytermi folyamatokra korlátozódó elemzések körén. Az oktatási rendszerek hihetetlenül dinamikusan növekednek, egyre több társadalmi és életkori csoportot érnek el, ráadásul a szervezetileg sokszínűbbé válnak, s emellett a hagyományos oktatási rendszer határain kívüli irányba is terjeszkednek, s az oktatás hatása nemcsak a kultúra szűkebb területeire terjed ki, hanem nemzetközi társadalmi, kulturális, gazdasági és politikai összefüggésrendszere révén meghatározza a társadalom és egy-egy térség jövőjét is. Az oktatáskutatás eredményei iránt tehát ma már nemcsak a tanártársadalom érdeklődik, hanem a nemzetközi, nemzeti és lokális politikai szervezetek és döntéshozók. Ők az oktatással kapcsolatos ügyekben többé nem bízhatják magukat a rutinra vagy a laikus értelmezésekre, hanem –mivel maguk is tanulásra és kísérletezésre vannak kényszerítve- tudományos módszerekkel szerzett, rendszeres vizsgálatokon alapuló elemzésekre, fejlesztési opciókra és prioritásokra vonatkozó forgatókönyvekre, sőt ezek folyamatos újraértékelésére van szükségük. Ez az igény az oktatáskutatás fontosságának felértékelődéséhez, intézményrendszerének megerősödéséhez vezetett. Az oktatáskutatás specializáción erre a szerepre kezdjük meg a felkészülést, melyet a doktori képzésben lehet folytatni.

Kinek ajánljuk az Oktatásmenedzsment specializációt?

A neveléstudományi mesterképzés oktatásmenedzsment specializációnak a neveléstudományi mesterképzésbe való beépítése részét képezte annak a folyamatnak, amely a rendkívül dinamikusan fejlődő és szüntelen intézményi bővülésen keresztülmenő oktatási intézményrendszer munkaerő- és szaktudásszükségletéhez igazította képzésünket. Az oktatásmenedzsment képzés világszerte népszerűségnek örvendő szak (Educational Management M.A/M.Ed., Educational Management and Leadership M.A/M.Ed. Educational Management and Administration M.A/M.Ed.), vagyis a Debreceni Egyetem képzési palettáját egy olyan modern szaktudást nyújtó részterülettel bővíti, ami a neveléstudományi tanulmányok alkalmazott szemléletű megközelítésére képes szakembereket képez, s a munka világában létező munkakörök ellátására teszi alkalmassá a végzett hallgatókat. Az oktatásmenedzsment specializációt végzett szakemberek alkalmassá válnak a köznevelési és felsőoktatási intézmények valamint oktatással foglalkozó vállalkozások oktatásirányítási, képzésfejlesztési és képzésszervezési feladatait az oktatáspolitikai dokumentumok és az oktatásstatisztikai adatforrások szakszerű felhasználásával, az társadalmi és jogi környezetnek megfelelő képzésfejlesztés és minőségirányítás alapelveit követve ellátni.

 

Kedves Hallgatók!

A kötelezően benyújtandó nyomtatványokra vonatkozó határidőket és felületeket itt találják:

Pedagógia BA és minor

  • Az 50 kredites képzésekre, a specializációra a jelentkezési határidő: *2022. április 15. (CSÜTÖRTÖK) 12.00 óra.
  • A nyomtatvány itt érhető el: 7. https://btk.unideb.hu
  • Leadása: Neveléstudományi Intézet iroda Főépület 203.

 

Neveléstudományi MA

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 12. 14:31