Andragógia MA

Információ a mesterszakos felvételiről

A Nevelés- és Művelődéstudományok Intézete négy mesterszak gondozója: andragógia MA, kulturális mediáció MA, neveléstudományi MA és pedagógiatanár MA. A négy mesterszak felvételi vizsgája 2024 júniusában várható.

A tanszékünkhöz köthető andragógia MA és kulturális mediáció MA szakok felvételi vizsgája: 2024 júniusában várható.

 

Indított szakirányok: a szaknak nincsenek szakirányai

Képzési ciklus: mester

Képzési forma (tagozat): nappali (államilag finanszírozott vagy költségtérítéses), levelező (költségtérítéses)

Képzési idő: 4 félév

Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 120

A szakra való bejutás feltételei:

  1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser, művelődésszervező, humánszervező szakok, illetve ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai, egyetemi szintű szakok (népművelés, közművelődési).
  2. A bemenethez meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a pedagógia, a pszichológia és az emberi erőforrások alapképzési szakok, továbbá bármely pedagógus szakképzettséget adó szak. A meghatározott kreditek:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit, amelyből

  • 10 kredit a bölcsész képzési területen a közös stúdiumainak ismeretei (filozófiatörténet, társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);
  • 20 kredit pedagógiai és/vagy pszichológiai ismeret.

A hiányzó krediteket (max. 30 kredit) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Az alapszak célja és elhelyezkedési lehetőségei: olyan andragógusok képzése, akik megszerzett társadalomtudományi ismereteik birtokában alkalmasak az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való felzárkózás támogatására, és a felnőttoktatás és képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére. Ismerik a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének problémakörét, és képesek oktatási-képzési intézmény-, eszköz- és módszerfejlesztésére, valamint a tanulási lehetőségekhez való fizikai és virtuális hozzáférés támogatására. Mindezek alapján hazai és más (elsősorban uniós) országokbeli felnőttképzési intézmények vezetésére, menedzselésére, felnőttképzési szakpolitikák irányítására, felnőttképzési projektek pályázására és menedzselésére alkalmasak. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Főbb tantárgyi modulok és tantárgyak:

Alapozó ismeretkörök: az andragógia közgazdaságtani, politológiai és jogi aspektusai, az andragógia filozófiai, antropológiai, társadalomelméleti, tudományelméleti és etikai kérdései, kutatás a felnőttoktatásban (statisztikai elemzések).

A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: andragógiai elméletek (gazdasági, humán erőforrás-fejlesztési, tanuláselméleti, kommunikációs aspektusok, a felnőttképzés mentálhigiénéje és ergonómiája, pályaorientáció-pályakorrekció, felnőttképzési curriculum-tervezés, kompetencia-alapú és moduláris képzések fejlesztése, a felnőttoktatás didaktikája és módszertana (tanítási, tanulási módszerek, ICT, teljesítményértékelés, APL, APEL), a képzés értékelése, minőségfejlesztése.

A szakmai törzsanyag kötelezően választható ismeretkörei: szociálandragógia (a felnőttképzés speciális célcsoportjai), a felnőttoktatás menedzsmentje (felnőttképzési intézmények vezetése és irányítása, projektmenedzsment), andragógiai kompetenciák (moderálás, csoportvezetés, mentorálás, animálás) fejlesztése, európai dimenzió a felnőttoktatásban, felnőttoktatási rendszerek.

A szak továbblépési lehetőségei: neveléstudományi Ph.D. (doktori) képzés.

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 11. 20. 11:02