Neveléstudomány MA

Információ a mesterszakos felvételiről

A Nevelés- és Művelődéstudományok Intézete négy mesterszak gondozója: andragógia MA, kulturális mediáció MA, neveléstudományi MA és pedagógiatanár MA. A négy mesterszak felvételi vizsgáira 2024. júniusában kerül sor.

Neveléstudományi MA felvételi vizsgája: 

 

A Neveléstudományi mesterszakra történő felvételi vizsga szóban zajlik, háromtagú bizottság előtt. A felvételi vizsga anyagát A pedagógia új horizontja című kötet tartalmazza. A kötetben az olvasmányokon kívül a felvételi témakörök is megtalálhatók.

A pedagógia új horizontja című kötet itt tölthető le.

A felvételi témakörök

 • Neveléstörténeti forrásdokumentumok értelmezése, elhelyezése történeti korban és politikai folyamatokban.
 • Iskola-elképzelések pedagógiai koncepciója (programrészlet, hitvallás alapján az iskolafelfogás rekonstrukciója).
 • Az oktatáspolitika aktuális hazai és nemzetközi trendjei (expanzió, globalizáció, diverzifikáció) összehasonlító értelmezés dokumentum, tanulmány alapján. 
 • Pedagógiai problémahelyzetek, konfliktusok értelmezése, elemzése esetleírás alapján.
 • A tanári szerepváltozás trendjei.
 • Az esélyek kiegyenlítésének kérdése (társadalmi és egyéni nézőpont szerint).
 • Az oktatás új technikai eszközei és ezek pedagógiai meggondolásai.
 • A fiatal generációk pedagógiai jellemzői, változásai.
 • Az iskolai sikeresség és az oktatás minőségének összefüggései.
 • Az ember pszichikus fejlődésének oktatási-nevelési összefüggései. 
 • Oktatási rendszerek jellemzői (szerkezet, finanszírozás), összehasonlításuk, változási trendek.

Kedves végzett hallgatóink!

A felvételi időszakban szeretnénk Önöknek egy kiváló lehetőséget ajánlani, mely új a felsőoktatási képzési palettán!

A végzett Neveléstudományi MA szakos hallgatók egy új tanári mesterképzés keretében 1 év alatt tanári diplomát tudnak szerezni!

A Pedagógiai tanár MA szakra levelező munkarendben tudnak jelentkezni. Mindössze 2 féléves a képzés, ezalatt 60 kreditet kell szerezniük. Emellett vannak állami ösztöndíjas helyeink is!

További fontos információ, hogy akinek fennmaradt 2 államilag támogatott féléve, mindenképpen érdemes jelentkeznie: 1 év alatt egy újabb, tanárképes egyetemi diplomát szerezhetnek.

További információkat találnak az alábbi honlapokon:

A felvi.hu oldalon 2019. február 15-ig tudnak jelentkezni a Neveléstudományi MA diplomájuk feltöltésével! 

Várjuk Önöket szeretettel!

Örömmel vesszük, ha írnak nekünk néhány sort arról, hogy mi történt Önökkel az elmúlt időszakban!

Üdvözlettel,

Prof. Dr. Pusztai Gabriella

intézetigazgató, egyetemi tanár


Kedves Neveléstudományi MA hallgatóink!

A Neveléstudományi MA képzés rövid összefoglalását itt olvashatják!

Neveléstudományi Mesterképzési Szak

Oktatásmenedzsment, Segítő-fejlesztő, Nevelési és oktatási kutatások specializációk

1. A mesterképzési szak megnevezése: neveléstudomány (Educational Science)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

 • Végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
 • Szakképzettség: okleveles neveléstudomány szakos bölcsész
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Educational Scientist

3. Képzési terület: bölcsészettudomány

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

 • 4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak.
 • 4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

5. A képzési idő félévekben: 4 félév

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
 • intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 5 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 142

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. Képesek a köznevelésben és a felsőoktatásban, illetve az oktatásügyben kutatói és alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és a fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A neveléstudományi MA szakon célzottan azoknak a leendő szakembereknek a  képzése folyik, akik egyetemi tanulmányaik végére széles körű, mester szintű szaktudományos és alkalmazói tudással rendelkeznek a neveléstudomány művelése és alkalmazása területén. A képzés során kialakuló kompetenciáik alapján képesek lesznek a köz- és a felsőoktatás, illetve az oktatásügyben kutatói és/vagy alkalmazói feladatokat ellátni, részt vállalni a rendszerszintű működtetés feladataiból, a kutatás és fejlesztés terén feladatokat végezni, hazai és nemzetközi szakmai fórumokon a nevelésügy hazai eredményeit kommunikálni.

A neveléstudományi mesterképzésbe bekapcsolódó hallgatók a képzés folyamatában és annak végén ismereteiket illetően bizonyítják, hogy a neveléstudományi, ezen belül a neveléstörténeti, nevelésfilozófiai, nevelés-és oktatáslélektani, neveléselméleti, oktatáselméleti, nevelésszociológiai, oktatásügyi komparatisztikai, kutatásmódszertani ismereteket elsajátították, az ezeken a területeken megszerzett tudásokkal felkészültek  a neveléstudományi doktori képzésbe  való belépésre, illetve a szakképzettségüknek  megfelelő munkakörök ellátására. Megszerzett ismereteik alkalmazása és képességeik fejlettsége révén alkalmasak  a nevelés-és oktatásügyben, a köz-és felsőoktatásban kutatói és/vagy alkalmazói feladatok ellátására, pedagógiai rendszerek fejlesztésében, működtetésében és irányításában való részvételre, az ezekkel a feladatokkal kapcsolatos magyar és idegen nyelvű  információ feltárására, elemzésére, a nevelés-és oktatásügy  eredményeinek hazai és nemzetközi fórumokon való kommunikálására, illetve önálló tanulással meglevő képességeik fejlesztésére és új kompetenciák elsajátítására. A kapott diplomájuk garancia arra, hogy a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek a szakképzettségüknek megfelelő  munkakörökben való  önálló munkavégzés, az alkotás, problémamegoldás és döntés, emellett az együttműködés, a közösségbe történő  beilleszkedés képességével és igényével, tevékenységük kritikus értékelésének  és irányításának a képességével, és az önszabályozás, az önfejlesztés igényével, valamint értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással.

A képzés tanulmányi területei az alábbi irányba mutatnak. Az elméleti alapozó kurzusok tovább mélyítik az alapszakon megszerzett ismeretköröket (politikai és társadalomfilozófia, elméleti pedagógia, a neveléstudomány szaknyelve, nevelés-és oktatáslélektan, kísérleti általános pszichológia, neveléslélektan, oktatástudomány tanítás-és tanuláselméletek, a nevelésszociológia alkalmazásai, a nevelésszociológiai információ, oktatásügyi komparatisztika, az oktatás gazdaságtana). Kötelezően választható szakirányú modulok  választása - nevezetesen a nevelési és oktatási kutatások, illetve a kora gyermekkor pedagógiája szakirány- a hallgatók motivációja, pályaorientációja alapján történik.

Az egyetemi tanulmányok befejezésének, a diploma megszerzésének egyik feltétele az önállóan megírt diplomamunka, amelyet a záróvizsga részeként a hallgató a vizsgabizottság előtt megvéd.

A neveléstudományi mesterképzés végzett hallgatói széles és mély szakmai alapműveltség, valamint a differenciált képzési szakaszban sajátos irányban kiterjesztett, specializált tudásuk, kompetenciáik révén kutatási, fejlesztési munkák tervezésére, véleményezésére és irányítására válnak alkalmassá.

Miért pont a Neveléstudományi MA képzés?

 • Kiváló elméleti és gyakorlatorientált képzés!
 • Felkészült oktatók
 • Rengeteg Erasmus lehetőség!
 • Tudományos diákköri munka; OTDK felkészítés
 • Oktatáskutatásban való részvétel 
 • Szakmai gyakorlati lehetőségek 
 • Jó közösség, aktív hallgatói élet!
 • Rugalmas órarend  
Legutóbbi frissítés: 2023. 12. 05. 10:20