Pedagógia BA

2020. 03. 13. 10:00

Az 50 kredites tájékoztatóval kapcsolatban azt kérjük, hogy az Oktatásszervező és a Nevelési asszisztens specializáció valamint a Pedagógia  Minor ügyében tartalmi kérdéseikkel az Intézetigazgatóhoz Prof. Dr. Pusztai Gabriellához (pusztai.gabriella@arts.unideb.hu), szervezési kérdésekben Novák Ildikóhoz (novakildiko@arts.unideb.hu) forduljanak. 

 

Pedagógia BA

Oktatásszervező, nevelési asszisztens specializációk

 • Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi
 • Képzési ciklus: alap
 • Képzési forma (tagozat): nappali
 • A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar
 • Képzési idő: 6 félév
 • Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 180
 • Az összes kontakt óra száma: 1900

Szakmai gyakorlat ideje, kreditje, jellege:

 • Szakfelelős: Prof. Dr. Pusztai Gabriella
 • A szak képzési és kimeneti követelményei

1. Az alapképzési szak megnevezése: pedagógia

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (bacalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
 • szakképzettség: pedagógia alapszakos bölcsész
 • a szagképzettség angol nyelvű megjelölése: Philologist in Pedagogy

3. Képzési terület: bölcsészettudományi

4. Képzési ág: pedagógia és pszichológia

5. A képzési idő félévekben: 6 félév

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit

 •    6.1 A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 10 kredit
 •    6.2 A szakirányhoz rendelhető maximális kreditérték: 50 kredit
 •    6.3 A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit
 •    6.4 A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: 4 kredit
 •    6.5 A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 60 kredit
 •    6.6 Intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésben szerezhető minimális kreditérték

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik hatékonyan tudnak közreműködni a közoktatás és a pedagógiai szolgáltatások rendszerének szakszerű működtetésében. A gyorsan változó és átalakuló nevelési és oktatási rendszer, a növekvő intézményi önállóság és a szakmai, pedagógiai felelősség feltételei között, a neveléstudomány és alkalmazása terén felhalmozódott műveltséganyag ismeretében a társadalom pedagógiai folyamatait és intézményeit képesek szakszerűen átlátni és bennük - szakmai vezetés mellett - közreműködni. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök):

alapozó ismeretek: 20-30 kredit
filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret,
alapozó elméleti tárgyak (bevezetés a pedagógiába, pszichológiába, a művelődés és a tudomány világába);

szakmai törzsanyag: 135-15 kredit, ebből
      a) általános szakterületi ismeretek: 85-105 kredit
      b) differenciált szakmai ismeretek: 50 kredit
A tanári mesterképzési szak választása esetén a szabadon választott stúdiumok terhére biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és pszichológiái modult, amelynek kreditértéke legalább 5 kredit

9. Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat magában foglalja a közoktatás nevelő, valamint nevelő és oktató intézményeiben, a közoktatás pedagógiai szakszolgálatainak intézményeiben és a pedagógiai szakmai-szolgáltató, illetve szolgáltató intézményekben végzett szakmai gyakorlatot, valamint azon intézményekben (múzeumok, könyvtárak, gyűjtemények) végzett gyakorlatot, amelyekben a fejlesztő program közvetve kapcsolódik a pedagógiai munkához.

10. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

11. Záróvizsga-követelmények

Az ismeretek ellenőrzési formái:

a) a szakdolgozat követelményei és a hozzá rendelt kreditek száma:
Az alapokleveles pedagógia szak szakdolgozatának kredit értéke: 4, értelmezése és kritériumai (I-IV. pont együttesen):
Szakdolgozatnak az a munka tekinthető, amely megfelel a felsőoktatási gyakorlat idevonatkozó követelményeinek; a tanulmányok záró írásbeli teljesítménye, önálló (a jelölt saját megfigyeléseire, vizsgálataira, szakirodalmi olvasmányaira alapozott) szakmai, szakirodalmi alkotás; terjedelme: 40 ezer karakter (hagyományosan 20-25 gépelt oldal), amely terjedelem a mellékleteket, szakirodalmi listát nem tartalmazza.

Tematikája szerint lehet (A-D választható):

 • A) vizsgálat, megfigyelések alapján készített empirikus tanulmány;
 • B) nevelési helyzet-, esetelemzés,
 • C) pedagógiai tárgyú dokumentum elemző feldolgozása,
 • D) a szaktudományos képzés valamelyik tárgyához kapcsolódó szakirodalmi alapú dolgozat.
 • A szakdolgozat leadása a záróvizsgára bocsátás feltétele.
 • A szakdolgozat bírálattal, megajánlott osztályzattal és a jelölthöz előre eljuttatott kérdésekkel kerül a záróvizsga bizottsághoz. A záróvizsgán a jelölt válaszol a munkájával kapcsolatos
 • kérdésekre, ez alapján állapítja meg a bizottság a dolgozatra adható jegyet (osztályzatot), amely a záróvizsga eredményébe beleszámít.
 • b) a záróvizsgára bocsátás feltételei (az Ftv. 95. § (3) szerint), sajátosan pedig a kötelező szigorlatok teljesítése, a differenciált szakasz (specializáció, minor) követelményeinek teljesítése, szakdolgozat.

A záróvizsga részei: szóbeli tételsor és szakdolgozat, tárgyai: a pedagógia szak alapképzésének záróvizsga tételsora+ specializáció záróvizsga tételsora.

Eredményének kiszámítási módja: a pedagógia szak alapképzésének szóbeli tételére +
specializáció szóbeli tételére + a szakdolgozatra megítélt osztályzatnak az átlagából képzett ötfokú osztályzat.

Mit tanulhatsz a képzés során?

 • Megismerheted az iskolák működésének szabályozását, az iskolák működtetéséhez kapcsolódó szervezési feladatokat.
 • Megismerheted más országok iskoláit.
 • Megtudhatod, mi minden van a sikeres tanulmányi teljesítmények hátterében.
 • Megtudhatod, az iskolákon kívül hol folyik oktatás és miképpen működnek az oktatással foglalkozó egyéb szervezetek.

Mit kínálunk még?

 • Teljesíthető felvételi követelményeket: többféle emelt szintű érettségivel is jöhetsz.
 • Felkészítünk a hallgatói tudományos versenyekben való részvételre.
 • Tanulmányaidat folytathatod a Neveléstudományi mesterszakon.

Mire tesz alkalmassá a diplomád?

 • Az oktatásszervező specializációt végezve általános és középiskolák, oktatással foglalkozó egyéb szerkezetek oktatásszervezője lehetsz. Önkormányzatoknál, oktatással foglalkozó vállalkozásokban, vállalatoknál, civil szervezetekben foglalkozhatsz az oktatási ügyekkel.
 • Nevelési asszisztensként elhelyezkedhetsz oktatási intézményekben, pedagógiai-oktatási szolgáltató cégeknél.

Letöltések

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 13:06