Kulturális szolgáltatásfejlesztés

Tandíj: 250.000 Ft/félév

KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

 • kulturális szolgáltatásfejlesztés szakirányú továbbképzési szak

2. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben történő megnevezése: 

 • kulturális szolgáltatásfejlesztési szakember

3. A szakirányú továbbképzés képzési területe:

 • bölcsészettudományi

4. A felvétel feltétele:

 • bármely főiskolai szintű, illetve alapképzési szakon vagy egyetemi szintű, illetve mesterszakon szerzett szakképzettség

5. A képzési idő, félévekben meghatározva: 2 félév.

6. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

7. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

7.1. Elsajátítandó kompetenciák

Képesek:

 • a különféle kulturális intézmények és színterek (elsősorban közművelődési, könyvtári és múzeumi területen) szolgáltatási tervének készítésre;
 • a különféle kulturális intézmények és színterek szolgáltatásfejlesztésének koordinálására, menedzselésére;
 • kulturális célú projektek generálására, kialakítására és lefolytatására;
 • kulturális intézmények és színterek közösségének elérésére, bővítésére;
 • új típusú kulturális szolgáltatások generálására;
 • mindezen tevékenységek korszerű és hatékony dokumentálására.

7.2. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek

Ismerik:

 • a kultúra mikro- és mezotereit, illetve azok közösségi használatát;
 • a kultúra intézményrendszerének főbb történeti és funkcionális változásait;
 • a kulturális intézményrendszer szerkezetének és funkcióinak szinkronszemléletű vizsgálatának elveit, módszereit, a működés jogi és szervezeti aspektusait;
 • a kulturális szervezetek rendszerét, működési mechanizmusát, a szervezet rendszerkörnyezettel való összefüggéseit, illetve a szervezeti kommunikáció szabályait;
 • a kulturális szervezetekkel kapcsolatos gazdaságtan, pénzügy és a kulturális marketing alapvető kérdéseit;
 • a kulturális szolgáltatások rendszerét, lehetőségeit, az új típusú kulturális szolgáltatásokat (pl. felnőttképzés, kulturális továbbképzési rendszer, együttműködés a különböző kulturális intézmények között, múzeumandragógia, látogatóbarát szemléleti elvek, kulturális turizmus, gerontagógia, digitális archívum stb.);
 • a kulturális projekt ciklus menedzsment alapjait és alkalmazási lehetőségeit kulturális célú pályázatok és projektek keretében.

7.3. Személyes adottságok

Rendelkeznek személyes és szociális kompetenciákkal: a másokhoz való alkalmazkodás és a másokkal való együttműködés képességével; emberek és csoportok valamely cél érdekében történő befolyásolásának és mozgósításának képességével; emberi kapcsolataikban humánus és etikus viszonyulással; ismereteik alkalmazása során empátiával, toleranciával, rugalmassággal, kreativitással; egyéni munkájukban reális önismerettel, önértékeléssel, sikerorientáltsággal; csapatban való munkára alkalmassággal; a folyamatos megújulás igényével; a minőség iránti elkötelezettséggel.

7.4. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Alkalmasak:

 • kulturális intézményekben szakmai munkakörök betöltésére;
 • kulturális célú közösségek és kiscsoportok animálására, vezetésére;
 • kulturális fejlesztési célok elemzésére és a feltételéhez igazodó tervek készítésére;
 • a kulturális szervezetek funkcióit és szolgáltatásait a lokális és magasabb térszerkezetben megjelenő közösségi szükségletekhez alakítani;
 • segíteni a kulturális, felnőttképzési, művészi és tudományos értékek közvetítésének hatásmechanizmusait, szervezeti formáit.

8. A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és azok kreditértékei

 • a kultúraközvetítés intézményrendszere (szervezetek, jogi szabályozás, adminisztráció, minőségfejlesztés) és gyakorlata (rendezvényszervezés):13 kredit
 • tér-társadalom-kultúra (művelődésszociológia, kultúrakutatás, turizmus) 10 kredit
 • kulturális szolgáltatásfejlesztés (új típusú kulturális szolgáltatások: gerontagógia, felnőttképzés, múzeumandragógia, digitális archiválás stb.): 10 kredit
 • forrásteremtés (menedzsment, marketing és pályázatírási ismeretek): 11 kredit
 • szakmai gyakorlat: 5 kredit
 • választható ismeretek: 7 kredit

9. A szakdolgozat kreditértéke: 4 kredit.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 13:06